Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Programul de Evaluare a Siguranţei Aeronavelor Străine
(Safety Assesment of Foreign Aircraft - SAFA)

Necesitatea de a asigura un nivel corespunzător al siguranţei aeronautice în contextul creşterii semnificative a transportului aerian în ultimele decenii, precum şi nevoia de a proteja cetăţenii europeni care locuiesc în vecinătatea aeroporturilor sau care călătoresc la bordul aeronavelor din ţările terţe, a determinat Comunitatea Europeană să identifice şi să înfiinţeze noi instrumente pentru a se asigura de punerea în aplicare, în mod efectiv, a standardelor internaţionale de siguranţă a aviaţiei civile.

Prin urmare, în 1996, Conferinţa Europeană a Aviaţiei Civile (ECAC), a stabilit programul SAFA, de evaluare a siguranţei aeronavelor străine. În cadrul programului SAFA, autorităţile aeronautice civile din statele participante efectuează inspecţii la platformă la aeronavele străine care aterizează pe teritoriul acelor state. Inspecţiile SAFA au ca scop verificarea conformării cu standardele de siguranţă aplicabile emise de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI).

Începând cu anul 2006, Programul SAFA este sub responsabilitatea Comisiei Europene, susţinută de Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (EASA).

Cadrul legal al programului SAFA al Uniunii Europene este reprezentat de Directiva 2004/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa aeronavelor ţărilor terţe care utilizează aeroporturile comunitare (Directiva SAFA), modificată prin Directiva 2008/49/CE a Comisiei Europene. Directiva mai sus menţionată stabileşte obligaţia statelor membre de a inspecta aeronavele ţărilor terţe, care sunt suspectate a nu fi conforme cu standardele de siguranţă internaţionale. În plus faţă de această obligaţie, Statele membre pot, de asemenea, inspecta aeronave conform procedurii de inspecţie SAFA, fără a avea vreo suspiciune de neconformitate. Directiva SAFA prevede obligaţii numai pentru statele membre UE. Cu toate acestea, EASA a semnat aranjamente de lucru cu un număr de state non-UE pentru participarea acestora la programul SAFA.

Ce aeronave fac obiectul inspecţiilor SAFA?
Statul participant alege ce aeronavă inspectează. Pe lângă obligaţia de a inspecta aeronavele suspectate de neconformare cu standardele de siguranţă internaţionale, majoritatea statelor participante efectuează inspecţii aleatorii. Pot fi inspectate atât aeronavele operate de operatorii din ţările terţe cât şi cele operate de operatorii din UE.

Ce elemente sunt verificate în cadrul inspecţiilor SAFA?
În cadrul inspecţiilor SAFA se utilizează o listă de verificare ce cuprinde un număr de 54 elemente. Deoarece conform politicii SAFA, decolarea unei aeronave nu este întârziată decât din motive de siguranţă, în situaţia în care timpul între sosirea şi plecarea aeronavei nu este suficient, inspecţia poate să nu acopere toate elementele din lista de verificare. Elementele verificate în cadrul unei inspecţii SAFA pot fi:

- licenţele piloţilor;
- documentele şi manualele care ar trebui să se afle la bord, respectarea procedurilor de către echipaj;
- echipamentele de siguranţă din cabina de pilotaj şi cabina de pasageri;
- încărcătura transportată în calele aeronavei;
- şi starea tehnică a aeronavei.

Inspecţiile SAFA sunt efectuate de către statele participante urmând proceduri comune, iar rezultatele acestora sunt apoi introduse în baza de date centralizată SAFA a EASA.
Este de subliniat că inspecţiile SAFA sunt limitate la evaluări la faţa locului şi nu pot substitui sistemul specific de supraveghere exercitată de autoritatea aeronautică civilă a Statului aeronavei inspectate. Prin urmare inspecţiile SAFA nu au rolul de a garanta starea de navigabilitate a aeronavelor inspectate.

Constatarea neconformităţilor şi acţiuni ulterioare
Neconformităţile care pot fi constatate în cadrul unei inspecţii SAFA sunt clasificate în funcţie de abaterea de la cerinţele aplicabile şi influenţa acestora asupra siguranţei.
Neconformităţile minore (categoria 1) sunt raportate pilotului comandant. Dacă o inspecţie identifică una sau mai multe abateri semnificative de la standardele de siguranţă (categoria 2), acestea vor fi raportate de asemenea operatorului aerian şi autorităţii aeronautice de supraveghere a acestuia. Dacă neconformităţile au un impact major asupra siguranţei (categoria 3), este necesară corectarea neconformităţii înainte de decolare sau, după caz, impunerea unor restricţii de operare a aeronavei.

Procesul de urmărire a închiderii neconformităţilor
Factorii implicaţi în procesul de inspecţie SAFA sunt: Statul de inspecţie, operatorul, Statul operatorului şi Statul de înmatriculare al aeronavei (dacă este diferit de Statul operatorului). Aceste organizaţii au un rol cheie în procesul de urmărire ulterior unei inspecţii SAFA, după cum urmează:

- inspectorul SAFA informează pilotul comandant şi îi înmânează formularul ce reprezintă dovada efectuării inspecţiei;
- inspectorul SAFA solicită pilotului comandant să semneze o copie a formularului ce reprezintă dovada efectuării inspecţiei;
- în cazul neconformităţilor de categoria 2 şi 3, va fi trimisă o comunicare în scris operatorului şi autorităţii aeronautice de - - supraveghere a acestuia;
- operatorului i se solicită să răspundă la comunicarea scrisă cu un plan de măsuri pentru corectarea deficienţelor;
- autoritatea aeronautică de supraveghere a operatorului (sau a aeronavei) poate fi solicitată pentru a confirma acordul său - privind acţiunile corective întreprinse;
- neconformităţile sunt considerate închise atunci când deficienţele au fost corectate în mod satisfăcător;
- inspecţii SAFA pentru verificarea remedierii deficienţelor pot fi efectuate ulterior de către orice stat participant la programul SAFA.

Analiza Bazei de date SAFA

Toate datele din raportele SAFA sunt stocate în Baza de date SAFA creată şi gestionată de către EASA. Baza de date SAFA deţine deasemenea informaţii suplimentare, cum ar fi lista acţiunilor întreprinse ca urmare a inspecţiilor în care au fost constatate neconformităţi. Informaţiile deţinute în Baza de date SAFA sunt revizuite şi analizate de EASA în mod regulat, Comisia Europeană şi Statele Membre fiind informate cu privire la rezultatele analizei şi asupra oricăror riscuri potenţiale la adresa siguranţei aeronautice identificate.

Informatii generale despre programul SAFA pot fi accesate pe pagina de internet a EASA:

https://www.easa.europa.eu/domains/air-operations/ramp-inspection-programmes-safa-saca

Activitatea desfăşurată de R.A. AACR în domeniul SAFA
 
Implementarea programului SAFA

Autoritatea Aeronautică Civilă Română (R.A. AACR) este organizaţia responsabilă pentru implementarea în România a programului SAFA al Uniunii Europene.

Prevederile Directivei 2004/36/CE (Directiva SAFA), cu amendamentele ulterioare, sunt puse în aplicare la nivel naţional prin reglementarea RACR-SAFA, iar procedurile naţionale, PIAC-SAFA, sunt dezvoltate ţinând seama de materialele de îndrumare ale EASA.
În prezent, având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei agenţii europene de siguranţă a aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE şi ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului Comisiei (EU) Nr. 965/2012, ce stabileşte cerinţele tehnice şi procedurile corespunzătoare operaţiunilor aeriene, întregul ansamblu legislativ naţional în domeniul SAFA este în curs de amendare, astfel încât să se asigure implementarea, în termen, a noilor prevederi.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice implementării programului SAFA, în cadrul R.A. AACR a fost înfiinţat Compartimentul SAFA în Direcţia Siguranţă – Serviciul de Evaluare şi Analiză a Siguranţei şi a fost numit un coordonator naţional SAFA.

Inspecţiile SAFA sunt efectuate de personal specializat, constând în 8 inspectori aeronautici calificaţi ca inspectorii SAFA, numiţi prin decizie a Directorului General al R.A. AACR.
Activitatea specifică desfăşurată de inspectorii SAFA se concretizează în pregătirea şi efectuarea inspecţiilor SAFA, urmărirea rezolvării de către operatorii aerieni inspectaţi a neconformităţilor constatate, comunicarea cu autorităţile naţionale de supraveghere şi transmiterea datelor rezultate la EASA.
În 2013, inspectorii SAFA ai R.A. AACR au efectuat un număr de 164 inspecţii SAFA, ce totalizează, conform criteriilor EASA, 192 de puncte.
Pe lângă activitatea de gestionare a inspecţiilor SAFA, atribuţiile compartimentului SAFA includ şi evaluarea, în vederea acceptării, a organizaţiilor care oferă cursuri de pregătire teoretică şi practică iniţială şi recurentă pentru inspectorii SAFA, în conformitate cu procedurile stabilite de EASA. Această activitate s-a concretizat prin acceptarea de către R.A. AACR a două organizaţii de pregătire, acceptări ce au fost recunoscute mutual şi de către alte state UE.
În scopul îmbunătăţirii activităţii specifice, Compartimentul SAFA a organizat participarea R.A. AACR la programul de schimb între inspectori SAFA din ţările UE, coordonat de către EASA. Astfel, până în prezent s-au desfăşurat schimburi de experienţă între inspectorilor SAFA ai AACR şi cei din Germania, Olanda şi Bulgaria, cu rezultate benefice pentru eficientizarea şi îmbunătăţirea calităţii inspecţiilor SAFA.

Activitatea desfăşurată de Compartimentul SAFA ca parte a programului SAFA al UE a fost evaluată, cu bune rezultate, prin 2 vizite de standardizare ale EASA, desfăşurate în 2010 şi 2012. În cadrul ultimei vizite de standardizare au fost semnalate doar 2 neconformităţi minore, ce au fost închise în primul semestru al anului 2013, prin implementarea unui plan de acţiuni corective agreat de EASA.
Ca un corolar al activităţilor desfăşurate în cadrul Programului EU-SAFA, la iniţiativa Direcţiei Siguranţă din R.A. AACR, cea de-a 21-a reuniune a Grupului European de Coordonare a Programului SAFA (ESSG-21), la care vor participa reprezentanţi ai Statelor Membre ale UE, ai Comisiei Europene, EASA şi EUROCONTROL se va desfăşura la Bucureşti, în luna martie a anului 2014.

Activităţi legate de inspecţiile SAFA care au avut ca obiect aeronavele operatorilor aerieni români

O altă componentă a activităţii desfăşurate de Compartimentul SAFA o constituie colaborarea cu Direcţia Supervizare din R.A. AACR în scopul îmbunătăţirii punctajului de ţară calculat de EASA ca urmare a rezultatelor inspecţiilor SAFA efectuate de autorităţile aeronautice străine la aeronavele operatorilor aerieni români.
În acest sens, au fost stabilite proceduri interne de schimb de informaţii între Compartimentul SAFA şi Direcţia Supervizare, în cazul semnalării unor neconformităţi în cadrul inspecţiilor SAFA care au avut ca obiect aeronavele operatorilor aerieni români.

De asemenea, constituirea, prin Decizia Directorului General al R.A. AACR, a grupului de lucru SAFA, format din specialişti ai R.A. AACR şi reprezentanţi abilitaţi, delegaţi ai operatorilor aerieni români, s-a dovedit a fi un instrument deosebit de util în îmbunătăţirea rezultatelor obţinute ca urmare a inspecţiilor SAFA.

Alte măsuri colaterale întreprinse până în prezent de către Compartimentul SAFA s-au concretizat prin organizarea unor întâlniri cu reprezentanţii operatorilor aerieni români în cazul semnalării de neconformităţi în cadrul inspecţiilor SAFA la care au fost supuşi, pentru discutarea planului de măsuri corective în scopul închiderii acestora şi prevenirii semnalării, pe viitor, a altor neconformităţi.
Ca un prim rezultat al activităţilor desfăşurate, în baza evaluărilor preliminare, rata de apariţie a neconformităţilor, la nivel naţional, a scăzut cu peste 20%.

Manualul de inspecții RAMP al AACR, ediția 2 / 2021

Decizia Directorului General nr. 142/19.03.2021 de aprobare a RCAA-RIM

Ultima actualizare: 26/04/2021, 07:14:49