Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

I. Legislatie privind organizarea si functionarea institutiei

HG nr. 405/12.08.1993 (consolidată)

Hotărârea Guvernului privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române din 21.08.2013
Legea nr. 21/2020 Legea nr. 21/18.03.2020 cu privire Codul aerian
Codul aerian al României din 2020 (în vigoare 19.03.2020)

 

II. Generală, aplicabilă AACR

1. Acorduri/Convenții

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1. Acord internațional - Acordul „DANUBE FAB” Acordul pentru stabilirea DANUBE FAB şi Acordurile subsecvente încheiate între NSA-uri şi, respectiv, între ANSP-uri.
2. Conventie Internaţională - EUROCONTROL

Convenţie internaţională Eurocontrol privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene, încheiată la 13 decembrie 1960
Protocolul armonizând Convenţia internaţională privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, după efectuarea unor modificări din 27.06.1997 *)

Protocol cu privire la aderarea Comunității Europene la Convenția EUROCONTROL

3.

Conventie Internaţională - Convenţia de la Chicago

Conventia privind aviatia civila internationala semnata la Chicago in 07.12.1944

 

2. Legislaţie europeană

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2117 al Comisiei din 12 octombrie 2023

de stabilire a normelor necesare și a cerințelor detaliate pentru funcționarea și gestionarea unui registru de informații în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului

2.

Directiva (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019

privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor - Legea nr. 232/2022 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 743/ 25.07.2022.

3. Recomandarea (UE) 2020/912 a Consiliului din 30.06.2020 (consolidată)

privind restricția temporară asupra călătoriilor neesențiale către UE și posibila eliminare a acestei restricții

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2153 al Comisiei din 16.12.2019 privind taxele și sumele de bani percepute de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 319/2014
5. Regulamentul delegat (UE) 2019/1603 al Comisiei din 18.07.2019 de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește măsurile adoptate de Organizația Aviației Civile Internaționale pentru monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor generate de aviație în scopul punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață
6. Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11.12.2018 (consolidat)

de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (reformare)

7. Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 04.07.2018 (consolidat)

privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului

8. Decizia (UE) 2017/190 a Comisiei din 01.02.2017 de autorizare a Franței să aplice derogări, în temeiul articolului 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, de la anumite norme comune în materie de siguranță a aviației în ceea ce privește instalarea componentelor
9. Decizia (UE) 2016/2357 a Comisiei din 19.12.2016 privind lipsa respectării efective a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a normelor sale de punere în aplicare în ceea ce privește certificatele eliberate de Hellenic Aviation Training Academy (HATA) și licențele prevăzute în partea 66 eliberate pe baza acestora
10. Decizia (UE) 2016/915 a Consiliului din 30.05.2016  privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în ceea ce privește un instrument internațional care urmează să fie elaborat în cadrul organelor OACI și care vizează punerea în aplicare, începând cu 2020, a unei măsuri unice globale bazate pe piață pentru emisiile generate de aviația internațională
►M1: Decizia (UE) 2020/768 a Consiliului din 9.06.2020
11. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 (consolidat)

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

12. Decizia (UE) 2015/2394 a Consiliului din 08.12.2015 privind poziția care urmează să fie luată de statele membre în numele Uniunii în ceea ce privește deciziile care urmează să fie adoptate de Comisia permanentă a Eurocontrol privind rolurile și sarcinile Eurocontrol și serviciile centralizate
13. Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/1018 al Comisiei din 29.06.2015 (consolidat) de stabilire a unei liste de clasificare a evenimentelor de aviație civilă care trebuie raportate în mod obligatoriu în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
14. Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/670 a Comisiei din 27.04.2015 privind conformitatea ratelor unitare pentru 2015 aplicate zonelor tarifare în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 
15. Decizia nr. 545/14/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 08.12.2014 de autorizare a Islandei să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în temeiul articolului 14 alineatul (6) din actul menționat la punctul 66n din anexa XIII la Acordul privind Spațiul Economic European [Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, astfel cum a fost modificat] și de abrogare a Deciziei nr. 362/14/COL a Colegiului din 14 septembrie 2014 
16. Decizia nr. 303/14/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 15.07.2014 prin care Norvegia este autorizată să aplice derogări de la anumite norme comune în materie de siguranță a aviației în temeiul articolului 14 alineatul (6) din actul menționat la punctul 66n din anexa XIII la Acordul privind Spațiul Economic European [Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE
17. Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 03.04.2014 (consolidat) privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 și (CE) nr. 1330/2007 ale Comisiei
18. Decizia 2014/426/UE a Comisiei din 01.07.2014 de autorizare a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
19. Decizia 2014/425/UE a Comisiei din 01.07.2014 de autorizare a Republicii Slovace și a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
20. Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20.10.2010 (consolidat)

privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE
►M1: Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 996/2010 (08.08.2017)

21. Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11.03.2009 (consolidat)

privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programe statistice ale Comunităților Europene

 

22. Directiva 2009/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11.03.2009 privind tarifele de aeroport
23. Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 05.07.2006 (consolidat) privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului
24. Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 21.04.2004 (consolidat)
privind cerinţele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave
25. Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13.10.2003 (consolidat)

de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului

26. Regulamentul (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.02.2003 (consolidat)

privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă

3. Legislație națională
3.1. Codul Aerian, Ordine ale Ministrului Transporturilor, Legi și Hotărâri de Guvern

 

Nr. Crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1. OMTIC nr. 875/2020 Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor nr. 875/10.04.2020 pentru aprobarea procedurii de avizare a zborurilor care intră sub incidenţa art. 10 alin. (1) din Ordonanţa militară nr. 7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
Procedura de emitere a avizului pentru efectuarea zborurilor care intră sub incidenţa art. 10 alin. (1) din Ordonanţa militară nr. 7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, din 10.04.2020
2. OM nr. 7/2020 (consolidată)

Ordonanţa militară nr. 7/04.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

►M1: Ordonanţa militară nr. 09/04.04.2020

►M2: Ordonanţa militară nr. 11/11.05.2020

3. OMT nr. 1155/2019 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1155/09.08.2019 pentru delegarea către Autoritatea Aeronautică Civilă Română a competenţelor de aplicare a dispoziţiilor de salvgardare şi flexibilitate prevăzute de art. 70 şi 71 din Regulamentul (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi de înfiinţare a Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 şi a Directivelor 2014/30/UE şi 2014/53/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 şi (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului 
4. OMT nr. 1464/29.11.2016 Ordinul Ministrului Transporturilor privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/340 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la licenţele şi certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei
5. OMT nr. 743/23.08.2016 Ordinul Ministrului Transporturilor privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.923/2012 al Comisiei din 26.09.2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului şi a dispoziţiilor operaţionale privind serviciile şi procedurile din navigaţia aeriană şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.035/2011 şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.265/2007, (CE) nr. 1.794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1.033/2006 şi (UE) nr. 255/2010
6. OMT nr.7/10.01.2014 (consolidat) Ordinul Ministrului Transporturilor privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor și a procedurii de colectare și distribuire a acestuia și pentru abrogarea OMTI nr.894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor
►M1: OMT nr. 1045/16.07.2019
7. OMT nr.125/1378/04.11.2013 Ordinul Ministrului Transporturilor privind stabilirea activităților, altele decât activitățile aeronautice civile, având drept efect ajungerea în spațiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranța aviației și privind aprobarea condițiilor de autorizare a acestor activități, publicat în M.Of.nr.52/22.01.2014
8. OMTI nr. 1305/27.08.2012 (consolidat)

Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "AutoritateaAeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, versiune consolidată la 19 septembrie 2012

►M1: OMTI nr. 232/31.01.2024 

9. OMTI nr.1089/26.06.2012

Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind culegerea, analiza, centralizarea și difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian

10. OMTI nr.744/23.09.2011 (consolidat)

Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii pentru stabilirea condițiilor care pot fi asociate tarifelor de aeroport și a criteriilor care pot fi aplicate la diferențierea tarifelor de aeroport

►M1: OMT nr. 2178/29.11.2012

11. HG nr. 455/04.05.2011 Hotărârea Guvernului privind tarifele de aeroport
12. OMT nr. 791/05.10.2010 Ordinul Ministrului Transporturilor privind împuternicirea inspectorilor aeronautici pentru supervizarea siguranţei zborului
13. Legea nr. 226/05.06.2009 (consolidată)
 

Legea privind organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România, cu modificările și completările ulterioare

14. OUG nr. 202/04.12.2008 (consolidată)

Ordonanţa de urgenţă privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale

15. OMTCT nr. 630/19.04.2007 (consolidat)

Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România

►M1: Ordinul nr. 1095/26.07.2019

►M2: Ordinul nr. 910/28.04.2020

16. OMTCT nr. 1185/12.07.2006 Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului privind desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional
17. Legea nr. 257/22.05.2001 Legea privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României
18. HG nr. 405/12.08.1993 (consolidată)

Hotărârea Guvernului privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române din 21.08.2013
19. HG nr. 74/26.01.1991 Hotărârea Guvernului privind înfiinţarea regiei autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian” – ROMATSA, republicată la 20.07.2009

 

3.2. PIAC - Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

PAC - AEC

Procedură de Aeronautică Civilă pentru Acreditarea Entităților Calificate, ed. 1/2022, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D223/2022 

Decizie pentru stabilirea domeniilor de acreditare pentru entitati calificate

Decizia Directorului General al AACR nr.D359/2023

Decizia Directorului General al AACR nr.D1025/2023

2. PIAC-FIN Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: „Evaluarea adecvării resurselor financiare a organizațiilor supuse supervizării siguranței zborului”, ediția 1/2018, aprobate prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D702/31.07.2018
3. PIAC-AD-STA din 23.09.2016, Ed. 1/2016 Proceduri și instrucțiuni de aeronautică civilă - Procedura de aplicare şi supraveghere a aplicării prevederilor H.G. nr. 455/ 2011 privind tarifele de aeroport.
4. PAC-REG, Ed.3/2022 Proceduri de Aeronautică civilă: Emiterea reglementǎrilor aeronautice, aprobate prin Decizia Directorului General al AACR nr. D496/2022
5. PIAC-TA-STA, Ed. 2/2012 Proceduri și instrucțiuni de aeronautică civilă - Culegerea, analiza, centralizarea și difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian, aprobate prin Decizia Directorului General al AACR nr.D869/02.10.2012.
6. PIAC-AD-PMR, Ed. 01/2011 Proceduri și instrucțiuni de aeronautică civilă - Monitorizarea asistenței realizată pe aeroport pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă, aprobate prin Decizia Directorului General al AACR nr.D1222/20.12.2011
7. PIAC-UM, Ed.1/2009 Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă - Unităţi de măsură aplicabile activităţilor desfăşurate în aviaţia civilă, ediţia 01/2009, aprobate prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D165/02.03.2009.
8. Decizia D 881/ 2023 Decizie a directorului general al AACR privind utilizarea portal.caa.ro de către organizațiile care activează în  domeniile OPS, PEL și AIR.


3.3. Circulare

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1. SMS-AT, ed.2/2023

Instrument de evaluare SMS
F-SMS AT-01 / Februarie 2022 - ”Instrument de evaluare SMS”    pdf.   doc.
2. CA-GAD, Ed.1/2020 Circulară de Aeronautică Civilă – Ghid de audit la distanță

 

 

Ultima actualizare: 27/05/2024, 09:46:05